Download de app
Kies uw
wapen naar keuze

Scan de code

of ga oldschool, download de app

Terms & Conditions KUARIO

Deze Terms & Conditions zijn van toepassing op het gebruik van KUARIO’s mobile application en het online platform (hierna beiden te noemen “App”). De App wordt aangeboden door KUARIO BV, Lichtfabriekplein 1, 2031 TE Haarlem, (hierna ook te noemen: KUARIO, we, ons of onze),

Door gebruik te maken van de App en bijbehorende diensten ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Terms & Conditions en het privacybeleid. Wij adviseren om deze Terms & Conditions en het bijbehorende privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor je eigen administratie. De Terms & Conditions en het privacybeleid zijn ook na te lezen op de website [KUARIO.com/terms]. Indien je niet akkoord bent met de inhoud van de Terms & Conditions en/of het privacybeleid dien je het gebruik van de App en de dienstverlening te staken.

 

Indien je vragen hebt over het gebruik van de App, onze dienstelverlening of deze Terms & Conditions kan je contact opnemen met KUARIO via [info@KUARIO.com]

 

Artikel 1        Algemeen en definities

1.1      In deze Terms & Conditions hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis, zowel in enkelvoud als meervoud:

 

Acceptant:                   organisatie, bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Gebruiker met de Wallet kan betalen voor de af te nemen goederen of diensten;

App:                             mobile application software genaamd KUARIO, inclusief alle upgrades en updates;

Online Platform:         het online platform aangeboden op Website en/of de App;

Gebruikersaccount:   een afgeschermd account in het Online Platform, waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten;

Diensten:                     de door KUARIO via het Online Platform aangeboden diensten, waaronder mede doch niet uitsluitend diensten op het gebied van de Wallet, de cashless betalingen, het gebruik van locker systemen, multifunctionele printers en het gebruik van andere self service apparaten;

Gebruiker/je/jij:        de natuurlijke persoon die met die met KUARIO een overeenkomst geeft gesloten voor het gebruik van het Online Platform;

Merchant:                    bedrijf, organisatie of instelling voor wiens producten of diensten de Gebruiker de Diensten kan gebruiken;

Overeenkomst:           de overeenkomst tussen KUARIO en Gebruiker voor het gebruik van het Online Platform en de Diensten;

RFID Pas:                     een kaart met een RFID-chip die gekoppeld is aan je Gebruikersaccount;

Tegoed:                       het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is in de Wallet van de Gebruiker;

Terms & Conditions:  deze Terms & Conditions die van toepassing zijn op het gebruik van het Online Platform en de Diensten;

Wallet:                         een digitale portemonnee waarmee Gebruiker betalingen kan verrichten voor een beperkte reeks producten en diensten van geselecteerde Merchants;

Website:                      de website www.KUARIO.com

 

1.2     Deze Terms & Conditions zijn van toepassing op de Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat je de App download of op de Website een Gebruikersaccount aanmaakt.

 

Artikel 2        Dienstverlening en jouw gebruik daarvan

2.1     Met de App en de Website biedt KUARIO haar Gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten van Merchants af te nemen en te gebruiken, bijvoorbeeld door middel van cashless betalingen, locker management en het gebruik van multifunctionele printers en/of andere self service apparaten van de Merchant(s). KUARIO kan het (gebruik van het) Online Platform en de Diensten altijd aanpassen, uitbreiden en/of te beperken.

2.2     KUARIO zal zich inspannen om de Diensten en het Online Platform met zorg uit te voeren. KUARIO levert de Diensten en het Online Platform echter op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele garanties of toezeggingen van welke aard dan ook, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat. Met name garandeert KUARIO niet dat de Diensten, het Online Platform en/of je Gebruikersaccount ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, noch  dat derden de Diensten, het Online Platform en/of je Gebruikersaccount niet onrechtmatig zullen gebruiken.

2.3     KUARIO spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik en hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek

2.4     De werking van de Diensten, het Online Platform en/of je Gebruikersaccount is mede afhankelijke van externe factoren en omstandigheden, waaronder de door jou gebruikte hardware, de instellingen in je hardware, de onlineverbinding (o.a.de Wifi of het mobiele netwerk), de computer- of telecommunicatiesystemen of hardware van de Merchants etc. Deze factoren en omstandigheden vallen uitdrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid van KUARIO.

2.5     KUARIO is gerechtigd (de toegang tot) het Online Platform of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat

2.6     Je garandeert dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Diensten en dat jouw gebruik niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze Terms & Conditions), de eventueel door KUARIO bekendgemaakte richtlijnen of gebruiksinstructies en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook niet anderszins onrechtmatig is. Meer specifiek is het niet toegestaan om:

–      toegang te verkrijgen tot gebruikersaccounts, wallets, tegoeden en/of gegevens van andere gebruikers;

–      je aan te melden met een valse identiteit, je voor te doen als iemand anders en/of om valse verklaringen af te leggen;

–      de toegang tot de Diensten op enige wijze te verstoren, te blokkeren en/of onmogelijk te maken;

–      inbreuk te maken op de beveiliging van het Online Platform of van andere onderdelen van de Diensten of kwetsbaarheden in de beveiliging op te sporen en openbaar te maken;

–      technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen in de Dienst (waaronder het Online Platform) te omzeilen of te verwijderen;

–      de Dienst te gebruiken voor:

* de aanschaf van producten of diensten waarvan de aanschaf of het in bezit hebben strafbaar is of anderszins in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

* transacties die in strijd is met wet- en/of regelgeving of er een gegronde vrees of redelijk vermoeden daartoe bestaat;

* voor producten, diensten of activiteiten die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel waarvan redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat deze inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden

* frauduleuze handelingen of voor andere onrechtmatige handelingen, waaronder handelingen in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Artikel 3        Gebruik van de App

3.1     De App is gratis te downloaden via de op de Website bekendgemaakte mobiele marktplaatsen van derden, zoals Apple’s App Store of Google Play Store. Op het downloaden, installeren en het gebruik van de App zijn ook de (download)voorwaarden, beperkingen en disclaimers van deze marktplaatsen van toepassing.

3.2     Door de App te downloaden verkrijgt je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de App uitsluitend voor eigen gebruik, op de door jou gekozen hardware, te gebruiken voor de Diensten.

3.3     KUARIO kan via de mobiele marktplaatsen gratis updates en upgrades voor de App aanbieden. Je ontvangt hiervoor een bericht via de hardware waarop de App is gedownload. KUARIO adviseert je deze updates en/of upgrades zo spoedig mogelijk te downloaden. Het niet downloaden van de updates of upgrades kan tot gevolg hebben dat de App niet meer voldoet aan de marktconforme beveiligingsmaatregelen of dat bepaalde functionaliteiten beperkt zijn.

 

Artikel 4        Gebruikersaccount

4.1     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dien je in het Online Platform een Gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor dien je de verplichte (persoons)gegevens (waaronder je e-mailadres) in te vullen.

Inloggen in je Gebruikersaccount kan met behulp van je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. We adviseren om het wachtwoord elke drie (3) maanden aan te passen.

4.2     Je staat ervoor in dat alle door jou in het Gebruikersaccount ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn en dat je het Gebruikersaccount uitsluitend voor jezelf zal gebruiken. Je mag je Gebruikersaccount niet overdragen aan anderen.

4.3     KUARIO is te allen tijde gerechtigd om (aanvullende) informatie of persoonsgegevens te vragen bijvoorbeeld om je te kunnen identificeren. Indien je deze informatie niet (tijdig) verstrekt, is KUARIO gerechtigd om je Gebruikersaccount en daarmee de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te blokkeren.

4.4     Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor het gebruik van de Diensten toestemming te hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door een Gebruikersaccount aan te maken verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

4.5     Je dient vertrouwelijk om te gaan met de inloggegevens van je Gebruikersaccount. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw Gebruikersaccount van de Dienst wordt gemaakt, door wie dan ook.

4.6     In geval van verlies of diefstal van je inloggegevens of van de hardware waarop de App is gedownload, dien je KUARIO onmiddellijk op de hoogte te stellen en dien je je inloggegevens te veranderen. KUARIO is in dit geval gerechtigd om (de toegang tot) je Gebruikersaccount te blokkeren en/of anderszins de toegang tot of het gebruik van de Dienst te blokkeren.

4.7     KUARIO biedt je de mogelijkheid om een RFID Pas te koppelen aan je Gebruikersaccount.[

4.8     Via je Gebruikersaccount heb je onder meer toegang tot je Wallet, de door jou ge-uploadde bestanden en printopdrachten, gekoppelde Merchants en RFID Passen. In je Gebruikersaccount kan je ook een maandoverzicht opvragen.

 

 

Artikel 5        Gebruik van de Wallet en het Tegoed

5.1     In je Gebruikersaccount kan je een Wallet aanmaken en een Tegoed aanschaffen. Het Tegoed wordt beschikbaar gesteld in de Wallet.

5.2     Je bent ermee bekend en akkoord dat de Wallet beperkte gebruiksmogelijkheden heeft. De Wallet kan uitsluitend gebruikt worden voor contactloze betalingen voor de aankoop van een beperkte reeks producten of diensten binnen gebouwen/de organisatie van de Merchant of binnen een gedefinieerd netwerk van Merchants (bijvoorbeeld aanbieders van printing diensten). In jouw Wallet wordt aangegeven bij welke Merchant of bij welk gedefinieerd netwerk van Merchants je de Wallet kan gebruiken.

5.3     Het maximale Tegoed dat aan een Wallet kan worden gekoppeld bedraagt EUR 150,- (honderdvijftig euro). KUARIO is gerechtigd dit maximumbedrag aan te passen. KUARIO betaalt geen rente uit over het Tegoed in de Wallet.

5.4     Indien je je Gebruikersaccount gekoppeld hebt aan een RFID Pas, kan je het Tegoed gebruiken op deze gekoppelde RFID Pas. Je kan met de RFID Pas contactloos betalen bij een Merchant die beschikt over een betaalterminal die voorzien is van RFID-technologie.

5.5     Het gebruik van de Wallet en de RFID Pas is voor je eigen rekening en risico. KUARIO is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik, verlies of diefstal van de Wallet en/of de daar aangekoppelde RFID Pas. Onrechtmatig toegang tot of verlies of diefstal van de Wallet of de RFID Pas kan leiden tot het verlies van het Tegoed.

5.6     Bij vermoeden van fraude of misbruik zijn KUARIO en/of de Merchants gerechtigd om de Wallet of de FRID Pas als betaalmiddel te weigeren en ongeldig te verklaren. KUARIO kan in dat geval de toegang tot en het gebruik van de Dienst beperken.

5.7     Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van 2 (twee) jaar na afloop van de Overeenkomst, ben je gerechtigd om het Tegoed terug te laten betalen. Dit geldt alleen voor het Tegoed dat oorspronkelijk door jouzelf op je Wallet is gestort en dus uitdrukkelijk niet voor de bedragen die door derden (bijvoorbeeld door een Merchant in het kader van diens dienstverlening) op je Wallet zijn bijgeschreven. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dien je in je Gebruikersaccount een restitutieverzoek in te dienen of KUARIO een schriftelijk een verzoek te sturen. Indien je recht hebt op terugbetaling van het Tegoed, zal de terugbetaling plaatsvinden op de bankrekening waarmee je het Tegoed oorspronkelijk hebt betaald. Terugbetaling van een gedeelte van het Tegoed is niet mogelijk. Je recht op terugbetaling van je Tegoed vervalt automatisch na het verloop van de periode van 2 (twee) jaar na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 6       Betaling met de Wallet en met een QR-code

6.1     Bij iedere betaling met de Wallet of de RFID Pas wordt het Tegoed afgewaardeerd met het bedrag van de aankoop. Je mag niet meer uitgeven dan het Tegoed. Is het Tegoed te laag voor de uitgave dan dien je eerst een nieuwe storting te doen.

6.2     Je stemt in met de betaling van de door jou geselecteerde producten of diensten van de Merchant, door je Wallet of RFID Pas voor betaling aan te bieden bij de betaalterminal van de Merchant of door, met gebruikmaking van de Wallet, de QR-code te scannen en de pincode in te toetsen of de betaling met je mobiel goed te keuren.

Bij sommige betaalterminals is het niet mogelijk om een pincode in te toetsen en sommige Gebruikers kiezen ervoor om geen gebruik te maken van een pincode. In dat geval wordt ingestemd met de betaling door de Wallet of de RFID Pas bij de betaalterminal van de Merchant te houden. Op de betaalterminal van de Merchant wordt aangegeven of de betaling is goedgekeurd. Na de goedkeuring van de betaling wordt het betreffende bedrag afgeboekt van het Tegoed. Instemming met de betaling betekent dat het betreffende bedrag wordt afgeboekt van het Tegoed. Na instemming kan je de betaling niet meer annuleren.

6.3     Indien het Tegoed wordt gebruik voor een betaling in vreemde valuta, is KUARIO gerechtigd om het bedrag in de vreemde valuta om te rekenen naar euro’s op basis van de actuele wisselkoers vastgesteld door de ECB. De omrekening van de vreemde valuta naar euro’s gebeurt op de datum waarop de betaling bij ons wordt verwerkt. In aanvulling op voorgaande kan KUARIO een administratievergoeding in rekening brengen voor de omrekening van de vreemde valuta.

6.4     Indien je niet beschikt over een Wallet of er onvoldoende saldo op je Tegoed staat dan kan je met de App betalen door een daarvoor bedoelde QR-code van de Merchant te scannen. Vanzelfsprekend kan dit alleen als de Merchant beschikt over dergelijke QR-code. Na het scannen van de QR-code verschijnt in de App een betaalscherm met verschillende betaalmethodes waarmee je (online) de betaling kunt uitvoeren.

6.5     KUARIO garandeert niet dat je met de App, de Wallet of de RFID Pas ongehinderd betalingen kan verrichten. Het gebruik van de App, de Wallet en de RFID Pas is mede afhankelijke van externe factoren, zoals de medewerking van de Merchant, de werking van de betaalterminal en/of computer- of telecommunicatiesystemen van KUARIO of de Merchant. Een betaling kan worden geweigerd of vertraagd indien:

– het Tegoed onvoldoende is

– het Tegoed onvoldoende is

– KUARIO fraude, misbruik of onregelmatigheden vermoeden:

6.6     KUARIO is nimmer aansprakelijk als je App, de Wallet of de RFID Pas onverhoopt niet of niet volledig kan gebruiken.

6.7     KUARIO kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de producten en diensten van de Merchant waarvoor je de App gebruikt. Zij is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen jou en de Merchant en is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de producten of diensten of andere tekortkomingen van de Merchant. Indien je klachten hebt over de afgenomen producten of diensten dien je contact op te nemen met de Merchant.

6.8    Onverminderd artikel 6.6 kan je eventuele klachten over de afgenomen producten of diensten via het Online Platform bij KUARIO indienen. KUARIO zal de Merchant de gelegenheid bieden om binnen veertien (14) dagen te reageren op je klacht. Indien de Merchant niet binnen deze periode heeft gereageerd, kan KUARIO het aankoopbedrag terugboeken.

 

Artikel 7        Kosten voor het gebruik van de App

7.1     Voor een sommige (onderdelen van de) Diensten ben je een (administratie) vergoeding aan KUARIO verschuldigd. De verschuldigde vergoeding betreft een vaste vergoeding per transactie (bijvoorbeeld een betaling met of terugbetaling van het Tegoed).

7.2     De verschuldigde prijzen en vergoedingen worden vermeld in de App en op de Website. Alle prijzen en vergoedingen zijn inclusief BTW.

7.3     KUARIO is gerechtigd om haar prijzen en vergoedingen te wijzigen. Zij zal de gewijzigde prijzen en vergoedingen tenminste een maand voordat deze in werking treden via het Online Platform bekend maken. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Diensten, wordt daarmee je aanvaarding van de gewijzigde prijzen en/of vergoedingen verondersteld.

7.4     Door gebruik te maken van de Diensten accepteer je dat je aan KUARIO een vergoeding verschuldigd bent. De betaling van de vergoeding vindt plaats door de verschuldigde vergoeding af te boeken van je Tegoed of door middel van een andere door KUARIO goedgekeurde betaalmethode.

 

Artikel 8       Gebruik van een pincode

8.1     Je kan je Gebruikersaccount, Wallet en RFID Pas koppelen aan een pincode. Deze pincode kan je aanmaken in je Gebruikersaccount. KUARIO adviseert uitdrukkelijk om van deze beveiligingsmethode gebruik te maken.

8.2     Je moet de pincode geheimhouden voor iedereen, ook voor familieleden, huisgenoten en onze medewerkers. Deze geheimhouding geldt ook voor andere persoonlijke beveiligingscodes met betrekking tot de App of je hardware.

8.3     Ingeval van verlies of diefstal van je pincode, dien je KUARIO onmiddellijk op de hoogte te stellen en dien je pincode te veranderen. KUARIO is in dit geval gerechtigd om het gebruik van de App, Wallet of de FRID Pas te blokkeren, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 9        Tegoed delen

9.1     In de App kan je je Tegoed delen met een aantal door jou geselecteerde Gebruikers. In je Gebruikersaccount kan je aangeven met welke Gebruiker je je Tegoed wilt delen plus de hoogte van het bedrag.

9.2     Het met een Gebruiker gedeeld Tegoed wordt zichtbaar in de Wallet van de betreffende Gebruiker en is door deze Gebruiker vrij te besteden bij de aan het Tegoed gekoppelde Merchant(s). Nadat je een deel van je Tegoed hebt gedeeld met een Gebruiker, wordt hetzelfde bedrag van jouw Tegoed gereserveerd voor deze Gebruiker. Jij bent verantwoordelijk voor alle betalingen die met het door jou gedeelde Tegoed worden uitgevoerd, ongeacht wie de betaling verricht.

9.3     Je kan het door jou gedeelde Tegoed terugvragen door de deelfunctie op te heffen. In dat geval krijg je weer de volledige beschikking over het gedeelde Tegoed.

 

Artikel 10     Lidmaatschap van loyaliteitsprogramma’s/ diensten van de Merchant

10.1    Merchants kunnen Gebruikers uitnodigen voor het gebruik van een dienst van de Merchant. De dienst kan bijvoorbeeld bestaan uit een loyaliteitsprogramma, het gebruik van en toegang tot bepaalde faciliteiten, diensten, kortingen of vouchers.

10.2   De Merchant kan aan het gebruik van de dienst specifieke voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld op het gebied van het delen van (persoons)gegevens en gebruiksinformatie uit de App. We adviseren je om de voorwaarden van de Merchant goed door te nemen, voordat je ingaat op een uitnodiging.

10.3   Door gebruik te maken van de uitnodiging van de Merchant accepteer je de voorwaarden van de Merchant en ga je akkoord met het delen van bepaalde (persoons)gegevens en informatie met de Merchant.

10.4   De Merchant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de door hem aangeboden diensten. Indien je vragen hebt over deze dienst dien je contact op te nemen met de betreffende Merchant.

10.5   Indien de dienst van de Merchant bestaat uit het verstrekken van een vouchers dan is deze voucher uitsluitend bruikbaar bij de betreffende Merchant of de door hem geselecteerde Merchants. Op KUARIO rust geen verplichting om de voucher uit te keren in geld.

 

Artikel 11      Uploaden, beheer en printen van bestanden

11.1    Via je Gebruikersaccount kan je bestanden uploaden, scannen, beheren of printen bij door jou geselecteerde Merchant.

11.2    De door jou ge-uploadde of gescande bestanden worden maximaal 72 uur bewaard in je Gebruikersaccount. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

11.3    KUARIO kan beperkingen stellen aan de grootte van je bestanden en aan de aantallen. Deze beperkingen kunnen worden opgenomen in een Fair Use Policy.

11.4    Je garandeert dat je bevoegd bent om de ge-uploadde of gescande bestanden te gebruiken en dat het gebruik daarvan niet in strijd is met de door KUARIO gestelde beperkingen, de geldende wet- en regelgeving en dat deze geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook niet anderszins onrechtmatig zijn.

11.5    KUARIO behoudt zich het recht voor om de bestanden te verwijderen indien zij redelijkerwijs het vermoeden heeft dat (het gebruik van) de bestanden in strijd zijn met artikel 11.4, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12      Intellectuele eigendomsrechten

12.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot het Online Platform en de Diensten behoren bij uitsluiting toe aan KUARIO en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de bestanden en andere materialen die een gebruiker uploadt in diens Gebruikersaccount. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten van KUARIO aan Gebruiker.

12.2    Het is niet toegestaan om:

  1. het Online Platform of enige inhoud of onderdeel daarvan aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken;
  2. de aan het Online Platform ten grondslag liggende software te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
  3. eventuele aangebrachte technische beveiligingsmaatregelen of gebruiksbeperkingen te verwijderen of te ontwijken.

12.3   Je garandeert dat de dat de door jou in het Online Platform ge-uploadde bestanden en andere materialen geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Je vrijwaart KUARIO volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door jou in het Online Platform ge-uploadde bestanden en materialen, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende bestanden en materialen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn.

 

Artikel 13      Gebruik van persoonsgegevens

13.1    Via het Online Platform en de Diensten verwerkt KUARIO. Persoonsgegevens. KUARIO draagt er zorg dat deze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de lokale uitvoeringswet Avg.

13.2   Op de verwerking van de persoonsgegevens is het Privacybeleid van KUARIO [KUARIO || Privacy Policy] is van toepassing. KUARIO adviseert je het Privacybeleid goed door te lezen en op te slaan in je eigen administratie.

13.3   Je bent ermee bekend en akkoord dat KUARIO voor de uitvoering van de Diensten gehouden is de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), volledig na te komen. In het kader van deze wet- en regelgeving kan KUARIO verplicht zijn om informatie, waaronder ook persoonsgegevens, te verwerken en om meldingen te doen bij, informatie (waaronder persoonsgegevens) te verstrekken aan, of mee te werken aan onderzoeken van haar toeleveranciers (die onder toezicht staan van een toezichthoudende instanties op de financiële markt), of van toezichthoudende instanties (waaronder DNB, AFM of de FIU, de Belastingdienst of de autoriteit persoonsgegevens). KUARIO is gerechtigd om de persoonsgegevens in het kader van de nakoming van dergelijke (wettelijke) verplichtingen te verwerken.

13.4   KUARIO verzamelt via het Online Platform en de Diensten gegevens met betrekking tot het gebruik van het Online Platform en de Diensten. Het betreft hier uitsluitend geanonimiseerde gegevens die niet tot een persoon of tot de hardware waarop de App is opgeslagen herleidbaar zijn. De gegevens worden uitsluitend gebruik voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van Online Platform en de Diensten.

 

Artikel 14      Aansprakelijkheid

14.1    Ofschoon KUARIO met betrekking tot haar Diensten en (de inhoud van) het Online Platform de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden. KUARIO kan evenmin instaan voor de handelingen en gedragingen van de Merchants of voor gebreken in de door Merchant geleverde producten of diensten.

14.2   Het gebruik van het Online Platform en de Diensten is volledig voor je eigen risico. KUARIO is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van het Online Platform, de Gebruikersaccount en/of de Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KUARIO.

14.3   De totale aansprakelijkheid van KUARIO, uit welke hoofde dan ook, kan nimmer meer bedragen dan Euro 150,- (honderdvijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

14.4   Iedere aansprakelijkheid van KUARIO voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is te allen tijde uitgesloten.

14.5   Je bent aansprakelijk en vrijwaart KUARIO volledig voor alle tegen KUARIO ingestelde vorderingen en claims van derden (waaronder de Merchant) in verband met het niet of niet volledig nakomen van je verplichtingen jegens deze derden, het handelen in strijd met deze Terms & Conditions en de Overeenkomst, dan wel in verband met enig ander handelen of nalaten die heeft geleid tot het instellen van een vordering.

 

Artikel 15      Opschorting

15.1    KUARIO is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, op te schorten, indien je te kort schiet in de nakoming van je verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder deze Terms & Conditions) dan wel indien KUARIO het vermoeden heeft dat je in strijd handelt met de Overeenkomst (waaronder deze Terms & Conditions), onverminderd enig ander aan KUARIO toekomend recht en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. Opschorting kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de (de toegang tot) je Gebruikersaccount te weigeren en/of anderszins de toegang tot of het gebruik van de Dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

15.2   Zodra je alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van je verplichtingen, kan KUARIO de opschorting opheffen. KUARIO is gerechtigd hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 16      Beëindiging van de Overeenkomst

16.1    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

16.2   Je bent te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging kan bijvoorbeeld plaatsvinden door je Gebruikersaccount te verwijderen.

  • KUARIO is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden indien:

-je gedurende een periode van 5 jaar geen gebruik hebt gemaakt van de Dienst en bijvoorbeeld niet hebt ingelogd in je Gebruikersaccount;

-vergunningen, al dan niet van derden, op basis waarvan KUARIO haar Diensten aanbiedt, worden beëindigd, ingetrokken of gewijzigd;

-een overeenkomst tussen KUARIO en een derde partij van wie KUARIO afhankelijk is voor het leveren van de Diensten om wat voor reden dan ook wordt beëindigd;

-indien technische of bedrijfseconomische redenen of (wijzigingen in) wet- en regelgeving daartoe noodzaken; of

-je te kort schiet in de nakoming van je verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder deze Terms & Conditions) dan wel indien KUARIO het vermoeden heeft dat je in strijd handelt met de Overeenkomst (waaronder deze Terms & Conditions),

-surseance van betaling of faillissement is aangevraagd dan wel verleend;

-de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op jou van toepassing is;  onverminderd enig ander aan KUARIO toekomend recht en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat

16.4   Gedurende een periode van twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst zal KUARIO, op jouw verzoek, het resterend Tegoed terugbetalen op de bankrekening waarmee je het Tegoed oorspronkelijk hebt betaald. KUARIO is gerechtigd om nadere voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van identificatie) te stellen voor de inwilliging van het verzoek om terugbetaling..

 

Artikel 17      Overige bepalingen en toepasselijk recht.

17.1    KUARIO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan KUARIO gebruikt maakt.

17.2    Het is niet toegestaan om je rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, door te leveren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. KUARIO is wel gerechtigd om de Overeenkomst dan wel haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde (bijvoorbeeld in geval van een fusie of overdracht van de onderneming van KUARIO), met welke overdracht je hierbij op voorhand instemt.

17.3    KUARIO is te allen tijde gerechtigd de Dienst en de Terms & Conditions te wijzigen. KUARIO zal de gewijzigde Terms & Conditions tenminste een maand voordat deze in werking treden op de Website bekend maken. Indien de wijziging van de Dienst of de Terms & Conditions noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, is KUARIO gerechtigd om de termijn van een maand te verkorten naar een week. Indien je niet akkoord bent met de wijziging kan je het gebruik van het Online Platform en de Diensten staken. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van het Online Platform en/of de Diensten, wordt daarmee je aanvaarding van de gewijzigde Diensten en/of Terms & Conditions verondersteld.

17.4    Indien en voor zover enige bepaling van deze Terms & Conditions nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KUARIO zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.5    Op de Overeenkomst (inclusief deze Terms & Conditions) is Nederlands recht van toepassing.

17.6    Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Amsterdam, in Nederland.

 

 

Laatst bijgewerkt :

Haarlem, 24 augustus 2023